Adó

ADÓSZAKÉRTŐI-, TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK

Ügyleti adótervezés, szerződések, tranzakciók adójogi véleményezése, eseti adótanácsadás


A vállalkozások számára nehéz feladat a működtetéssel, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos szerződések, ügyletek adókockázatainak a meghatározása, az azokban rejlő kritikus területek beazonosítása, azok megfelelő adójogi kezelése. Sok esetben már csak az adóhatósági ellenőrzések alatt derül fény egy-egy rosszul megtervezett, adókockázatokat figyelembe nem vevő ügylet, szerződés súlyos problémákat jelentő hiányosságaira. Azonban az ellenőrzés alatt már nincs lehetőség azokat korrigálni, és ennek fájdalmas következményekei lehetnek. Ugyan hosszadalmas és költséges eljárási, jogi procedúrát követően az esetek egy része kezelhető, de ebben a fázisban már nehéz a végeredményt prognosztizálni. A szerződéses konstrukciókra, ügyletekre utólag megtervezni, és akár dokumentálni is, a gazdasági események logikus és gazdasági racionalitást tükröző, külső vizsgáló számára is meggyőző kronologikus láncolatát, bonyolult és nehéz feladat. Ezért a szerződések megkötése előtt, az ügyletek adójogi kihatásait/következményeit körültekintően kell megtervezni, kizárva illetve minimalizálva az adókockázatait. Ennek során figyelembe kell venni a későbbi adóellenőrzések során mind a gazdasági racionalitás, mind a dokumentációs oldalról történő elfogadhatóságát. Ebben nyújtunk Önnek és vállalkozásának hathatós segítséget, kockázatmentes adójogi konstrukciókat kínálva, építve az évtizedes adóhivatali ellenőrzési, és vállalati adómenedzseri, jogi képviseleti tapasztalatokra.

Adóoptimalizált, vagyonőrző vállalati-, cégstruktúrák kialakítása:


A vállalkozásoknak az adó épp olyan költségtétel, mint a működtetéssel, üzletmenettel kapcsolatos bármilyen más költség. Profitorientált vállalkozási környezetben ezért alapvető érdek a költségek minimalizálása, köztük az adóköltségeké is. Az adóoptimalizálás, adótervezés olyan /adó-/ költségkímélő megoldások kidolgozását jelenti, amely akár az egyedi tranzakciók, akár a vállalkozás teljes működésének előre meghatározott időszakára kockázatmentes többféle alternatívában végiggondolt scenario-it tartalmazza. A hangsúly természetesen a kockázatmentes megoldásokon van, hiszen a NAV ellenőrzési szóhasználatában az „agresszív adótervezés” elleni adóhatósági fellépés kiemelt ellenőrzési szempont. Azonban 100 %-os anyagi, személyi biztonságot csak azok a konstrukciók jelenthetik, ahol a vagyon egyértelmű módon le van választva a működési kockázattól. A tényleges /operatív/ tevékenység mindig magában hordoz egy bizonyos szintű működési – akár adó – kockázatot is, amely miatt a vagyon, a tőkeelemek kitettsége egy hatósági eljárást követő végrehajtásnak mindenképpen elkerülendő. Azonban nem csak a vagyon, hanem az érintett tulajdonosok, képviselők is sérülhetnek jogilag egy-egy ilyen eljárást követően. A 15 mFt feletti adóhátralékkal érintett cégekben való részvételük önmagában problémássá teszi a későbbi gazdasági szerepvállalásukat, cégalapításukat az adóhatósági kockázatelemzési, adóregisztrációs eljárás miatt. Társaságunk segít elkerülni a kockázatokat, segít adóhatékony, költségkímélő, de egyben biztonságos személyi és vagyoni védelmet nyújtó ügyleti konstrukciókat, cégstruktúrákat kialakítani.

Transzferár nyilvántartások elkészítése, transzferárazási tanácsadás, oktatás


(szokásos piaci ár, kialakított elszámoló ár dokumentálása, szükséges piaci, közgazdasági, statisztikai elemzések, stb. elkészítése)
Kapcsolt vállalkozások között a szolgáltatások, termékértékesítések, illetve bármilyen más típusú ügylet vonatkozásában alapvető jogi, adóhatósági elvárás az alkalmazott árak, ellenérték piaci megfelelőségének a bizonyítása. Ez azt jelenti, hogy igazolni és dokumentálni kell, hogy a kapcsolt felek között létrejött ügylet ellenértéke megfelel független felek között, összehasonlítható körülmények között meghatározott ellenértéknek, azaz piacinak tekinthető. Azonban önmagában az nem elég, hogy piacinak tekinthető az ellenérték, de a törvényi előírások alapján igen szigorúan meghatározott formai és tartalmi követelményeknek eleget tevő bejelentési és dokumentációs /transzferár nyilvántartási/ kötelezettségnek is eleget kell tenni. Súlyos bírságokkal járhat ezek elmulasztása, hiszen a bejelentési kötelezettség elmulasztása 500.000,- Ft-ig, míg a dokumentációs kötelezettség elmulasztása 2.000.000,- Ft-ig terjedhet ügyletenként, amelyek azonban ismétlődő mulasztások esetében ismételten és növelt összegben újra kiszabhatók. Azonban nem csak a dokumentációs kötelezettség teljesítése nehéz, de önmagában már a kapcsolt viszonyban álló felek körének a beazonosítása is komoly problémát jelent. Az adóhatóság ellenőrzési irányelvek évről-évre kiemelt szempontként kezelik ezen kötelezettségek teljesítésének az ellenőrzését, így semmiképpen sem hanyagolható el ez a terület. Ezért segítünk a transzfer-árazási stratégiája kidolgozásában egyedi tanácsadással, vagy oktatással, igény esetén a kapcsolt felek körének beazonosításában, illetve a transzfer-ár dokumentációk elkészítésében. Ehhez pénzügyi mutatószámokon alapuló ágazati statisztikai adatbázist és egyedi piackutatási elemzéseket használunk adóinformatikai megoldások segítségével. Társaságunk egyaránt rendelkezik adóhivatal transzferár ellenőrzési, nemzetközi vállalatcsoport transzferár stratégiájának kialakítási, illetve transzferár nyilvántartás készítési tapasztalatokkal.

Adóhatósági képviselet:

Állandó adóhatósági képviselet:


Állandó adóhatósági képviselet esetén elkerülhetők azok a tipikusnak tekinthető adóhatósági kapcsolattartási hiányosságok, amelyek a különböző küldemények, értesítések, felszólítások kézbesítési problémáiból fakad. Tipikusnak tekinthető, hogy ezen adóhatósági küldemények nem, vagy nem megfelelő időben jutnak el az illetékes személyekhez, döntéshozókhoz, vagy annak tartalmát nem megfelelően értelmezik, és így nem teszik meg a szükséges lépéseket. Azt tényként és általánosságban rögzíthetjük, hogy az adóhatósági küldemények az esetek jelentős részében valamilyen, a vállalkozás számára kockázatot rejtő eljárásban való részvételt /pl. ellenőrzés/, abba való bevonást, hatósági felszólítást tartalmaznak. A vállalkozások nem mindig tulajdonítanak fontosságot ezeknek, vagy nem biztosítanak megfelelő időt azok kezelésére, amelyek a későbbiekben komoly hátrányt és kockázatot jelentenek. Amennyiben Ön és vállalkozása folyamatosan figyelemmel kísért és rendezett adóhatósági kapcsolatokkal rendelkezik, lehetőség nyílik a szükséges intézkedések megfelelő időbeli – jogszabályi keretek közötti – ütemezésére, azokra való felkészülésre. Ennek keretében munkatársaink fel tudják mérni az adott ügy jelentőségét, javasolni tudják a vállalkozásnak a szükséges intézkedéseket, ütemezni tudják azok időbeliségét. Ebben az esetben Önnek nem kell ezekkel az adóhatósággal küldeményekkel, felszólításokkal törődnie, hiszen a hivatalos kapcsolattartás cégünkön keresztül valósul meg, az adóhivatal felé mi leszünk az Ön vállalkozásának „arca”.

Ellenőrzési képviselet:


Egy vállalkozás életében talán a legkritikusabb időszak az, amikor adóhatósági ellenőrzés alá vonják az üzletmenet teljes vertikumát akár kiterjesztve hosszú évekre visszamenőleg. Nem hiszem, hogy különösebben indokolni kellene ezt a kijelentést a mai magyar viszonyok között, ahol akár egy rivális versenytárs feljelentése, akár a magyar költségvetés bevételi igényeinek csillapíthatatlan étvágya miatt indított adóellenőrzések súlyos károkat okozhatnak a vállalkozásnak. Ez nem csak addicionális adóterheket, azok jogkövetkezményeit (adó-, mulasztási bírság, késedelmi pótlék) jelentik, hanem a kiutalási igények késedelmes teljesítéséből fakadó finanszírozási, cash-flow problémákat is. Azonban ezekre tudatosan és előre fel lehet készülni, az ellenőrzéseket igenis lehet szigorú objektív szakmai keretek között biztonságosan menedzselni. Ezért cégünk az adóellenőrzések teljes vertikumában segítséget tud nyújtani Önnek és vállalkozásának:

 • Magánszemélyek egyéni vállalkozók szja vizsgálataiban
 • Becslési eljárásokban
 • Vagyon-gyarapodási vizsgálatokban
 • Átfogó adóellenőrzések során
 • Kiutalás előtti áfa-ellenőrzésekben
 • Önkormányzati helyi iparűzési adóellenőrzések, stb.

NAV és önkormányzati helyi iparűzési adó ellenőrzés során teljes körű – személyes – képviselet biztosítunk az ellenőrzésre történő felkészüléstől, az ellenőrzésekben való tényleges közreműködésig beleértve a perképviseleti tevékenységet is /együttműködő partner ügyvédi irodák által/. Ez magában foglalja:

 • Ellenőrzési stratégia kidolgozását
 • Ellenőrzések menedzselését
 • Jogorvoslati beadványok /észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek/ elkészítését
 • Közigazgatási adóperekben való közreműködést, stb.

Szolgáltatásainkat az eljárások bármelyik fázisában igénybe tudják venni, akár az ellenőrzés megkezdését, a jegyzőkönyv vagy a határozat átvételét követően is. Soha nem késő igénybe venni megfelelő szakmai képviseletet, hiszen minden egyes eljárási szakasznak megvannak azok a jogi és egyéb eszközei, amivel hathatósan lehet kezelni az adott eljárás során felmerülő problémákat. Tapasztalataink szerint a vállalkozások többsége abban a tudatban nem fordul adótanácsadóhoz az ellenőrzések során, mert meg van győződve róla, hogy a könyvelője, külső könyvelő társasága adójogilag is megfelelően felkészült és kockázatmentesen kezelni tudja az ellenőrzést. Nem vitatva, hogy a könyvelők döntő többsége rendelkezik általános adójogi ismeretekkel és azokat megfelelően alkalmazza is a gyakorlatban, de hangsúlyozzuk, hogy egyrészt az adótanácsadók, adószakértők ténylegesen specialistái a szakmájuknak, másrészt egy ellenőrzés sikeres menedzseléséhez ún. általános adójogi ismeretek nem elégségesek. Cégünk, illetve partner jogi irodáink majd 20 éves adóhivatali ellenőrzési, ellenőrzési vezetői, valamint a magánszféra különböző területeinek nyújtott adószakmai tapasztalatokra építve hathatós támogatást tud nyújtani az ellenőrzések által okozott krízishelyzetek megoldásában.

Fokozott adóhatósági felügyelet esetén működési tanácsadás, annak kezelése:


2012. január 1. napjától új jogintézményként bevezették az adóregisztrációs eljárással egyidejűleg a fokozott adóhatósági felügyeletet. A jogintézmény bevezetésének célja, hogy az adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek.
Az adóregisztrációs eljárás, és az „adózói múlt”
A NAV az adózók adószámának megállapítását megelőzően a bejelentett adatok alapján ellenőrzi a tulajdonosi kör, és a vezető tisztségviselők adózói múltját, a nála nyilvántartott adatok alapján. Ezek alapján bizonyos esetekben akár az adószám megállapítását is megtagadhatja. Az adóhatóság az adószám megállapítását, illetve a cégbejegyzésre kötelezett adózók esetén a vezető tisztségviselő, illetve a tag személyében történt változással összefüggő vizsgálat lezárását követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást végez. Ehhez az adóhatóság kérdőívet küldhet az adózónak. /KOCKERD/ Ebben az adózó nyilatkozik az általa végezni kívánt tevékenység személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételeiről. Célszerű már ekkor szakember segítségét kérni a kitöltéshez. A kérdőív visszaküldésének elmulasztása az adószám törlésével jár

A kockázatelemzés eredményeképpen az adóhatóság az adózót határozattal – legfeljebb egy- éves időtartamra – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, amennyiben megállapítja, hogy a vállalkozás gazdasági tevékenységének megvalósulása – a cég tagjainak, vezetői tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységére, illetve adózói múltjára tekintettel – kockázatot rejt magában, vagy a cég nem rendelkezik a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához.

Bevallások adószakértői ellenjegyzése
A határozatban az adóhatóság az adózót a fokozott adóhatósági felügyelet következményeként:
– kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy
– kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát;
– továbbá kötelezheti gyakoribb áfa bevallásra, összesítő nyilatkozat benyújtására.
Ez az előírás nagyobb fegyelmet követel az adózóktól, és a könyvelésüket végző könyvelőktől egyaránt. Az elkészített, és elektronikusan beküldött bevallást regisztrált adószakértőnek kell ellenjegyeznie, mert e nélkül a NAV nem dolgozza fel a bevallást. Az ellenjegyzést végző adószakértő adatait is be kell jelenteni az adóhatósághoz, és csak az ő ellenjegyzésével érvényes a bevallási kötelezettség teljesítése.
Jogkövetkezmények
Amennyiben az adóhatóság a felügyelet tartama alatt a céggel szemben a törvényben tételesen felsorolt mulasztások valamelyikét megállapítja (pl. a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki, vagy felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki), az adószám felfüggesztés nélküli törlésének van helye. Ezért célszerű adószakértői segítséget igénybe venni, már a kérdőívek kitöltésénél, hiszen egy-egy „ártatlannak”, kevésbé fontosnak tűnő kérdés mögött az adóhivatali kockázatelemző rendszerek komoly gazdálkodási, adózási hiányosságot vélelmeznek. Azt azonban még kevesen tudják, hogy nem csak a jogszabályban és előzőekben ismertetett /jog/következményei vannak a fokozott adóhatósági felügyelet elrendelésének, de az ellenőrzésre történő kiválasztás során is igen magas kockázati besorolást is jelent. Ez alapján sokkal gyakoribb, intenzívebb adóhatósági ellenőrzési jelenlétre lehet számítani, és már ezért is érdemes elkerülni a jogintézmény hatálya alá történő bekerülést.
Tags: FAF, Fokozott Adóhatósági Felügyelet, KOCKERD, Adóregisztráció, Adóregisztrációs eljárás, Kockázatelemzés

Fizetési kedvezmények ügyintézése


Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) meghatározott feltételek mellett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a törvény szigorával szemben. Alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.” Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. A törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik az adójogszabályokban meghatározott, bevallott vagy az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudják teljesíteni. Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem. Fontos szempont, hogy a fizetési könnyítés iránti kérelem jogerős elintézéséig a végrehajtási eljárás nem kezdhető meg, illetve nem folytatható

Társaságunk vállalja ezen kérelmek összeállítását, annak képviseletét az adóhatóságnál, amelynek során az adóhivatali működési sajátosságainak, lehetőségeinek és szempontrendszerének ismeretében eredményesen tudunk közvetíteni a vállalkozása és az adóhatóság között.

TAG: AMIR, FAG01, FAG01M, FAM01, FAM01M, fizetési kedvezmény iránti kérelem, részletfizetés, fizetési halasztás, méltányosság, méltányossági kérelem, végrehajtás, késedelmi pótlék csökkentés

Adóvégrehajtási ügyek intézése


Sajnos a gazdasági válság következményeként az üzleti életben a fizetési morál romlása, az egyre növekvő mértékű adók, közterhek és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt egyre többen vannak, akik adóhatósági végrehajtás alá kerülnek. A végrehajtás alatt álló vállalkozások súlyos hibákat követhetnek el, ha nem ismerik az adóvégrehajtás bonyolult szabályait. Az soha nem megoldás, hogy nem tesznek semmit ellene, nem próbálják megszüntetni, időben eltolni. Mindig van lehetőség akár az adóhatósággal közös megoldást találni, tartozását átütemezni, vagy részletfizetési konstrukcióban megállapodni. Ráadásul a fizetési kérelmének jogerős elbírálásáig végrehajtást foganatosítani nem lehet. Tudta Ön például, hogy az adóhatóság méltányossági jogkörében eljárva, érzékelve az esetleges fizetési hajlandóságot, megfelelő feltételek esetén a késedelmi pótlék megfizetésétől akár el is tekinthet? Szolgáltatásaink keretében segítséget nyújtunk:

 • Adóvégrehajtás során ügyfelünk jogainak érvényesítésében
 • Az adótartozása összegének csökkentésében vagy törlésében a jogszabályi keretek között
 • Végrehajtása alatt részletfizetési, fizetési halasztási megállapodások megkötésében
 • Vagyonőrző konstrukciók kidolgozásában a vagyonának elveszítésének elkerülésére.

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adótartozás behajtása. Adótartozásnak minősül a határidőben meg nem fizetett adó, illetve a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.
Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okiratnak minősül:

 • az adózó fizetési kötelezettségét megállapító jogerős adóhatósági határozat
 • önadózás alkalmazásakor az adót (adóelőleget) tartalmazó adóbevallás
 • az adók módjára behajtható köztartozás fennállásakor a behajtást kérő megkeresése.

A fenti okiratok végrehajthatóságához külön intézkedés meghozatalára (záradékolás, végrehajtási lap kiállítása stb.) nincs szükség. Az ismertté vált adótartozás azonnal végrehajtható. Az adóhatóság külön határozat nélkül, a végrehajtási cselekmény foganatosításával (például azonnali beszedési megbízás kibocsátása, lefoglalás) megindíthatja a végrehajtást. Lehetőség van azonban arra, hogy előzetesen felhívhatják az adózót a tartozás önkéntes megfizetésére. Abban az esetben, ha az érintett vitatja a tartozás fennállását, folyószámla-egyeztetéssel tisztázzák a kérdést. Elismert tartozás esetén célszerű fizetési könnyítés (részletfizetés, mérséklés) iránti kérelmet előterjeszteni. A fizetési könnyítés iránti kérelem jogerős elintézéséig a végrehajtási eljárás nem kezdhető meg, illetve nem folytatható.

Az adótartozást a bankszámlával rendelkező adófizetésre kötelezettől azonnali beszedési megbízással hajtja be az adóhatóság. A hitelintézet a nála vezetett pénzforgalmi bankszámláról köteles az adóhatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni. A bankszámla adatai (számát, számlavezető pénzintézet nevét) az adózó is köteles bejelenteni. A hatályos rendelkezések értelmében a bejelentési kötelezettség nem csak az elsőként megnyitott, hanem valamennyi bankszámlára kiterjed mind az adóhatósággal, mind a cégbírósággal szemben. Az adóhatóságnak lehetősége van arra, hogy egyidejűleg valamennyi általa ismert pénzforgalmi bankszámla ellen beszedési megbízást nyújtson be. A hitelintézet beszedési megbízás alapján az abban foglalt összeg erejéig köteles az adózó számláját megterhelni és a követelést az adóhatóság által megjelölt számlára átutalni. Ha a bankszámlán lévő összeg a tartozást nem fedezi, haladéktalanul értesíteni kell a beszedési megbízást kiadó adóhatóságot. Jogalap nélkül kibocsátott beszedési megbízás után az adóhatóságot a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatfizetési kötelezettség terheli. Emellett az adózó a jogosulatlan inkasszóval okozott egyéb károk megtérítését is igényelheti az adóhatóságtól.

A bankszámlával nem rendelkező adófizetésre kötelezettől a munkabéréből vagy egyéb rendszeres járandóságból, továbbá a kifizetőtől járó kifizetésből letiltással hajtják végre a tartozást. A letiltást megelőzően lehetőség van arra, hogy a helyszíni eljárás keretében felhívják az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha a kötelezett 15 napon belül nem egyenlíti ki a tartozását, az adóhatóság a munkabérét haladéktalanul letiltja. A munkabért terhelő levonás annak 33%-áig terjedhet.

Amennyiben a letiltás nem, vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, az adófizetésre kötelezett személy követelését, továbbá ingó és ingatlan vagyontárgyait kell végrehajtás alá vonni. Az ingóságok végrehajtása foglalással történik. A lefoglalt ingóságot főszabályként az adós őrizetében hagyják, amelyet használhat ugyan, de köteles az épségéről gondoskodni. A lefoglalt ingóság értékesítése, elzálogosítása, a végrehajtás alól más módon történő kivonása bűncselekmény. A dolog értékesítése árverés keretében történik a foglalást követően, gyakorlatilag teljes körűen elektronikusan.

Az ingóvégrehajtás eredménytelensége esetén, illetve, ha abból a teljes tartozás nem egyenlíthető ki, az adóhatóság vezetője határozatban ingatlanvégrehajtást rendel el, feltéve, hogy az adótartozás összege nagyobb érték. Az ingatlan-végrehajtás alól csak azok az ingatlanok mentesülnek, amelyeket a felszámolás körébe sem lehet bevonni.

A végrehajtást elrendelő a jogerős határozatot a végrehajtási jog bejegyzése érdekében meg kell küldeni az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak. A végrehajtási jogot soron kívül kell bejegyezni. A földhivatal a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatát megküldi az adóhatóságnak, a fizetésre kötelezettnek és mindazoknak, akiknek az ingatlanra vonatkozó jogukat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Ezt követően az ingatlanra csak olyan jogot lehet szerezni, amely a végrehajtásnak nem képezi akadályát. Az adóhatóság intézkedhet az ingatlan értékesítése iránt. Az ingatlant árverésen kell értékesíteni. Ha az ingatlanra más érdekeltnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga van, az árverésen kívüli eladáshoz a jogosult beleegyezése is szükséges.

A munkáltatót, kifizetőt, hitelintézetet, más személyt mögöttes felelősség terheli amennyiben az adófizetésre kötelezett személyt megillető járandóságot (kifizetés), a hitelintézetnél kezelt összeget, illetve követelést végrehajtás alá vonják. Ha a hatósági felhívás ellenére elmulasztják a levonás, átutalás teljesítését, a tartozás megfizetését, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti azt, az adóhatóság határozattal kötelezi munkáltatót, kifizetőt, hitelintézetet – a mulasztott összeg erejéig – az adótartozás megfizetésére. A határozatban foglalt teljesítési határidő elteltével az adóhatóság a rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a tartozás behajtása (végrehajtása) iránt.

A végrehajtás során az adóhatóság alkalmazottjának törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a fizetésre kötelezett, a behajtást kérő, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a tudomására jutástól számított 8 napon belül – végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogásról a végrehajtást foganatosító adóhatóság felettes szerve 15 napon belül határoz.

Az adóhatóság az adózó kérelmére vagy felettes szerve rendelkezésére felfüggeszti a végrehajtási eljárást, ha az adótartozást előíró határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése várható. A végrehajtási eljárás szüneteltetésének akkor van helye, ha az adóhatóság az adózó kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve, ha az erre vagy az adótartozás mérséklésére irányuló kérelemről még nem hoztak jogerős döntést. Ha az adózó fizetési könnyítésre vagy adótartozás mérséklésre irányuló kérelmét az adóhatóság jogerős határozattal elbírálta, az újabb fizetési könnyítési vagy adótartozás mérséklése iránti kérelmére a végrehajtás már nem szünetel.

A végrehajtással kapcsolatban felmerült költség, különösen az alkalmazott becsüs díjazása, a szállítási, tárolási, értékesítési és egyéb költség az adózót terheli. Az adóhatóság a költségekről határozatot hoz.

Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultja megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot a behajtás végett. Köztartozás a “törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették.” Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető.

A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság határozattal törli az adótartozást, és erről tájékoztatja a tartozást megállapító, illetve nyilvántartó adóhatóságot, ha a tartozásért helytállni köteles személyek mindegyikével szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen. Az esedékessé válás évében ilyen címen adótartozás nem törölhető. A végrehajthatatlanság címén törölt adótartozást újból elő kell írni, ha az elévülési időn belül (5 év) a tartozás végrehajthatóvá válik.

Adóaudit – adókockázati átvilágítás


Társaságunk vállalja minden adónemre kiterjedő vagy csak egyes adónemekre kiterjedő preventív adóvizsgálatok lefolytatását:

 • NAV ellenőrzés előtt
 • Szervezeti átalakulás, tulajdonosváltás, üzletrész értékesítés előtt
 • Teljes vagy részleges átvilágítást kockázat értékeléshez

valamint ezekhez kapcsolódóan adózási kockázatkezelési tanácsadást, hogy ügyfeleinknek segítséget nyújtsunk az adókockázatok azonosításához és kezeléséhez, illetve a tranzakciók adózási kérdéseinek megoldásához.

Segítünk Önnek és vállalkozásának üzletrész, üzletág értékesítés és vásárlás előtt, a fúziókhoz kapcsolódó adóátvilágítások készítésében, adózási struktúrák tervezésében is. Ezzel Ön egy tervezett cégvásárlás, üzletrész, vagy üzletág kivásárlás esetén pontos információkat kap olyan, a tervezett ügyleti értéket jelentősen befolyásoló kockázati tényezőről, amely egy későbbi adóhatósági ellenőrzés során súlyos többlet adó fizetési kötelezettséget eredményezhet. Egy üzleti ártárgyalás során ez Önnek komoly helyzeti előnyt, tárgyalási pozíciót jelent, hiszen e nélkül megalapozott üzleti döntést hozni, komoly kockázatot rejt magában. Ezt természetesen egy adóhatósági vizsgálatot megelőzően is érdemes lefolytatni. A megállapításokat, az azonosított kockázatokat és az adóoptimalizálási lehetőségeket írásos jelentés formájában tárjuk megbízónk elé. Ebből kiderül, hogy a vizsgált társaság eleget tesz-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, és a jelentés számba veszi egy esetleges adóhatósági vizsgálat által feltárható hibákat is. Segítségünkkel nemcsak a hibás területek azonosíthatóak, hanem azok a tranzakciók is, amelyek kapcsán ügyfeleink feleslegesen fizetnek adót, tehát esetleges megtakarítás érhető el. Segítünk a problémák megoldásában, kijavításában, a többletként talált összegek visszaigénylésében, a hibákat javító önrevíziók összeállításában, társaságiadóbevallás-tervezetek helyességének ellenőrzésében, illetve a bevallások összeállításában is. Adóvizsgálataink előnye, hogy igyekszünk feltárni a problémás, adókockázatokat rejtő területeket, és javaslataink alapján Ön és vállalkozása elkerülheti, illetve mérsékelheti egy esetleges adóhatósági revízió következményeit. Az adókockázatok időben történő feltárása lehetőséget ad Önnek és vállalkozásának arra, hogy önellenőrzéssel elkerüljék egy jövőbeni adóhatósági vizsgálat terhelő megállapításait.

Állásfoglalás és feltételes adó megállapítás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Nemzetgazdasági Minisztériumnál:


A NAV, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes Adó – és Pénzügyekért Felelős Államtitkársága állásfoglalásai /tájékoztatásai/ fontos eszközei az adótervezésnek, egy-egy tranzakció vitatott adójogi következményeinek tisztázásához. Célszerű egy-egy bonyolultabb tranzakció előtt tisztázni a megfelelő hatósági-jogértelmezési fórummal az adott ügylet adókihatásait, hiszen ezzel megelőzhetjük egy későbbi adóellenőrzés negatív ügyleti /át/minősítését és ez által szankcionálását. Az adóhatóság az ellenőrzések során egyre inkább él az ügyletek adókövetkezményeire jelentős kihatással bíró átminősítésével – sajnos erre mind az adózás rendjéről szóló törvény, mind a PTK lehetőséget ad – és így szabad tered enged az önkényes, többlet adófizetési kötelezettséget jelentő ellenőrzési jogértelmezésre. A megfelelően megfogalmazott és részletezett állásfoglalás vagy akár feltételes adó-megállapítás iránti kérelemre adott hatósági-jogértelmezői válasz keretet és korlátot ad az adóellenőrzések során, hiszen azt az eljárás alatt mindenképpen figyelembe kell venniük.

Jogi képviselet:


Cégalapításban, gazdasági és cégjogi kérdésekben való közreműködés szerződéses viszonyban lévő partner ügyvédi irodák segítségével. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy tanácsadóink szorosan együttműködnek ügyvédi partner irodákkal. Ezen együttműködés lehetővé teszi a szerződések teljes körű jogi áttekintését is, így az adójogi megállapításokon túl általános jogi észrevételeket is tudunk tenni ügyfeleinknek.